Logo PuraLuft

Polityka prywatności

1. Wstęp

Za pomocą poniższych informacji chcielibyśmy przedstawić Państwu przegląd przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz Państwa prawa wynikające z przepisów o ochronie danych. Zasadniczo możliwe jest korzystanie z naszej strony internetowej bez podawania danych osobowych. Jednak w przypadku chęci skorzystania ze specjalnych usług naszej firmy za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może stać się konieczne. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i jeśli nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, zasadniczo uzyskamy Państwa zgodę.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak Państwa imię i nazwisko, adres lub adres e-mail, będzie zawsze zgodne z niemieckim rozporządzeniem o ochronie danych (Datenschutz-Grundverordnung - DS-GVO) oraz zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych obowiązującymi w danym kraju, które mają zastosowanie do Puraluft GmbH. Poprzez niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych.

Wdrożyliśmy liczne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić możliwie najpełniejszą ochronę danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak transmisja danych przez Internet zawsze może mieć luki w zabezpieczeniach, przez co nie można zagwarantować całkowitej ochrony. Z tego powodu mają Państwo również możliwość przekazania nam danych osobowych w alternatywny sposób, na przykład telefonicznie lub pocztą.

 

2. Odpowiedzialny

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu DS-GVO jest:

Puraluft GmbH
Str. der Jugend 18
14974 Ludwigsfelde
Niemcy

Telefon: +49 800 583 77 53
E-Mail: info@puraluft.pl

Przedstawiciel osoby odpowiedzialnej: Anton Ratkevich


Uwaga: Używamy narzędzia zgody "Real Cookie Banner" do zarządzania plikami cookie i podobnymi technologiami (piksele śledzące, sygnały nawigacyjne itp.) oraz powiązanymi zgodami. Szczegółowe informacje na temat działania narzędzia "Real Cookie Banner" można znaleźć pod adresem https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym kontekście jest art. 6 ust. 1 lit. c DS-GVO i art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO. Naszym uzasadnionym interesem jest zarządzanie plikami cookie i podobnymi wykorzystywanymi technologiami oraz powiązanymi zgodami.

Podanie danych osobowych nie jest wymagane umownie ani konieczne do zawarcia umowy. Użytkownik nie jest zobowiązany do podania danych osobowych. Jeśli użytkownik nie poda danych osobowych, nie będziemy mogli zarządzać jego zgodami.

 

3. Inspektor ochrony danych

Pragniemy zaznaczyć, że nie ma konieczności powoływania inspektora ochrony danych.

 

4. Definicje

Deklaracja ochrony danych opiera się na pojęciach stosowanych przez dyrektywę europejską i rozporządzenie Maker przy uchwalaniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (DS-GVO). Nasza deklaracja o ochronie danych powinna być łatwa do odczytania i zrozumienia dla społeczeństwa, jak również dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy wcześniej wyjaśnić stosowane terminy.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych używamy między innymi następujących terminów:

1. Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

2. Osoba zainteresowana

Osoba, której dane dotyczą to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych (naszą firmę).

3. Przetwarzanie

Przetwarzanie to każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak gromadzenie, zapisywanie, organizowanie, archiwizowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub zmienianie, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przekazywanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

4. Ograniczenie przetwarzania

Ograniczenie przetwarzania to oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

5. Profilowanie

Profilowanie to jakakolwiek forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobowych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub zmiany lokalizacji.

6. Pseudonimizacja

Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przypisać konkretnemu podmiotowi danych bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym, które zapewniają, że dane osobowe nie są przypisywane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

7. Procesor

Przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

8. Odbiornik

Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, władza publiczna, agencja lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest to strona trzecia. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w kontekście konkretnego zadania dochodzeniowego na mocy prawa Unii lub państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.

9. Trzeci

Strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ inny niż podmiot danych, administrator, podmiot przetwarzający oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych na bezpośrednią odpowiedzialność administratora lub podmiotu przetwarzającego.

10. Zgoda

Zgoda oznacza dobrowolne i świadome wskazanie woli podmiotu danych w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego aktu potwierdzającego, poprzez który podmiot danych wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych.

 

5. Podstawa prawna przetwarzania danych

Art. 6 ust. 1 lit. a DS-GVO (w związku z § 15 ust. 3 TMG) służy naszej firmie jako podstawa prawna operacji przetwarzania, w których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania umowy, której są Państwo stroną, jak ma to miejsce np. w przypadku operacji przetwarzania, które są niezbędne do dostawy towarów lub świadczenia innej usługi lub świadczenia wzajemnego, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b DS-GVO. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do realizacji działań przedumownych, na przykład w przypadku zapytań o nasze produkty lub usługi.

Jeśli nasza firma podlega zobowiązaniu prawnemu, przez które przetwarzanie danych osobowych staje się konieczne, np. w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 (1) (c) GDPR.

W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może stać się konieczne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce np. w przypadku, gdyby gość uległ wypadkowi na naszym terenie i w związku z tym jego nazwisko, wiek, dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej osobie trzeciej. Wówczas przetwarzanie odbywałoby się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d DS-GVO.

Ostatnio operacje przetwarzania mogłyby być oparte na art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO. Operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, opierają się na tej podstawie prawnej, jeśli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej, pod warunkiem, że interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie są nadrzędne. Takie operacje przetwarzania są dla nas dozwolone w szczególności dlatego, że zostały one wyraźnie wymienione przez ustawodawcę europejskiego. W tym zakresie stanął na stanowisku, że uzasadniony interes można założyć, jeśli jest Pan klientem naszej firmy (motyw 47 zdanie 2 GDPR).

 

6. Przekazywanie danych osobom trzecim

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim w celach innych niż wymienione poniżej.

Przekażemy Twoje dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, gdy:

1. wyrazili Państwo wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DS-GVO,
2. ujawnienie danych jest dopuszczalne zgodnie z art. 6 (1) p. 1 lit. f DS-GVO w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów i nie ma podstaw do przypuszczenia, że mają Państwo nadrzędny interes zasługujący na ochronę w zakresie nieujawniania Państwa danych,
3. w przypadku, gdy istnieje prawny obowiązek przekazania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c DS-GVO, jak również
4. jest to prawnie dopuszczalne i niezbędne zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DS-GVO do przetwarzania stosunków umownych z Państwem.

Aby chronić Państwa dane i w razie potrzeby umożliwić nam przekazywanie danych do państw trzecich (poza UE/EOG), zawarliśmy umowy o powierzeniu przetwarzania danych w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej.

 

7. Technologia

7.1 Szyfrowanie SSL/TLS

Ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych oraz ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia, dane logowania lub zapytania kontaktowe, które przesyłasz do nas jako operatora. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że w linii adresowej przeglądarki znajduje się "https://" zamiast "http://" oraz po symbolu kłódki w linii przeglądarki.

Technologię tę stosujemy w celu ochrony przesyłanych danych.


7.2 WordPress

W 2003 roku ujrzał światło dzienne i w stosunkowo krótkim czasie rozwinął się w jeden z najbardziej znanych na świecie systemów zarządzania treścią (CMS). CMS to oprogramowanie, które pomaga nam zaprojektować stronę internetową i zaprezentować treść w piękny i uporządkowany sposób. Treścią może być tekst, audio i wideo.

Poprzez korzystanie z WordPressa mogą być również pobierane od Państwa dane osobowe, przechowywane i przetwarzane. Z reguły przechowywane są głównie dane techniczne, takie jak system operacyjny, przeglądarka, rozdzielczość ekranu lub dostawca usług hostingowych. Jednak mogą być również przetwarzane dane osobowe, takie jak adres IP, dane geograficzne lub dane kontaktowe.

WordPress przetwarza również dane od Państwa między innymi w USA. Zwracamy uwagę, że zgodnie z opinią Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie ma obecnie odpowiedniego poziomu ochrony dla przekazywania danych do USA. Może to pociągać za sobą różne zagrożenia dla legalności i bezpieczeństwa przetwarzanie danych.

WordPress stosuje tzw. standardowe klauzule umowne (= art. 46. ust. 2 i 3 DSGVO) jako podstawę przetwarzania danych dla odbiorców z siedzibą w państwach trzecich (poza Unią Europejską, Islandią, Liechtensteinem, Norwegią, tj. w szczególności w USA) lub przekazywania tam danych. Standardowe Klauzule Umowne (SCC) są wzorami udostępnionymi przez Komisję UE i mają na celu zapewnienie zgodności Twoich danych z europejskimi standardami ochrony danych, nawet jeśli są one przekazywane do państw trzecich (takich jak USA) i tam przechowywane. Poprzez te klauzule WordPress zobowiązuje się do przestrzegania europejskiego poziomu ochrony danych podczas przetwarzania Państwa istotnych danych, nawet jeśli dane są przechowywane, przetwarzane i zarządzane w USA. Klauzule te opierają się na decyzji wykonawczej Komisji UE.

Decyzję i odpowiadające jej standardowe klauzule umowne można znaleźć między innymi tutaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Umowy o przetwarzaniu danych, które odpowiadają standardowym klauzulom umownym, można znaleźć pod adresem https://wordpress.com/support/data-processing-agreements/.

Więcej informacji na temat danych przetwarzanych w związku z korzystaniem z WordPress.com znajdziesz w polityce prywatności na https://automattic.com/de/privacy/.


7.3 WooCommerce

Zintegrowaliśmy system sklepu open source WooCommerce jako wtyczkę na naszej stronie internetowej. Ta wtyczka WooCommerce jest oparta na systemie zarządzania treścią WordPress, który jest spółką zależną Automattic Inc (60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA). Poprzez zaimplementowane funkcje dane są przesyłane do Automattic Inc, przechowywane i przetwarzane. W niniejszej polityce prywatności informujemy, o jakie dane chodzi, jak sieć wykorzystuje te dane i jak można zarządzać lub zapobiegać przechowywaniu danych.

WooCommerce to system sklepu internetowego, który jest częścią katalogu WordPress od 2011 roku i został opracowany specjalnie dla stron internetowych WordPress. Jest to dostosowywalna, otwarta platforma eCommerce oparta na WordPressie i została również zintegrowana z naszą witryną jako wtyczka WordPress.

Informacje, które aktywnie wprowadzasz do pola tekstowego w naszym sklepie internetowym, mogą być zbierane i przechowywane przez WooCommerce lub Automattic. Tak więc, gdy użytkownik rejestruje się u nas lub zamawia produkt, Automattic może zbierać, przetwarzać i przechowywać te dane. Może to obejmować informacje o karcie kredytowej lub informacje rozliczeniowe oprócz adresu e-mail, nazwiska lub adresu. Firma Automattic może następnie wykorzystać te informacje do własnych kampanii marketingowych. Ponadto istnieją również informacje, które Automattic zbiera od Państwa automatycznie w tzw. plikach dziennika serwera:

  • Adres IP
  • Informacje o przeglądarce
  • Wstępne ustawienie języka
  • Data i godzina dostępu do sieci
WooCommerce ustawia również pliki cookie w przeglądarce użytkownika i wykorzystuje technologie takie jak znaczniki pikselowe (web beacons), na przykład, aby wyraźnie zidentyfikować użytkownika i ewentualnie zaoferować reklamy oparte na zainteresowaniach. WooCommerce używa wielu różnych plików cookie, które są ustawiane w zależności od działań użytkownika. Oznacza to na przykład, że gdy użytkownik dodaje produkt do koszyka, ustawiany jest plik cookie, aby produkt pozostał w koszyku, gdy użytkownik opuści naszą stronę i powróci do niej później. Tutaj pokazujemy przykładową listę możliwych plików cookie, które mogą być ustawione przez WooCommerce:

Nazwa: woocommerce_items_in_cart
Wartość: 1
Cel: Plik cookie pomaga WooCommerce określić, kiedy zmienia się zawartość koszyka.
Data ważności: po zakończeniu sesji

Nazwa: woocommerce_cart_hash
Wartość: 447c84f810834056ab37cfe5ed27f204331682997326-7
Cel: Ten plik cookie służy również do rozpoznawania i zapisywania zmian w koszyku.
Data ważności: po zakończeniu sesji

Nazwa: wp_woocommerce_session_d9e29d251cf8a108a6482d9fe2ef34b6
Wartość: 1146%7C%7C1589034207%7C%7C95f8053ce0cea135bbce671043e740331682997326-4aa
Cel: Ten plik cookie zawiera unikalny identyfikator użytkownika, dzięki czemu dane z koszyka można znaleźć również w bazie danych.
Data ważności: po 2 dniach

Jak długo i gdzie przechowywane są dane?

O ile nie ma prawnego obowiązku przechowywania danych przez dłuższy czas, WooCommerce usuwa dane, gdy nie są już potrzebne do własnych celów, dla których były przechowywane. Na przykład pliki dziennika serwera, które zawierają dane techniczne dotyczące przeglądarki i adresu IP użytkownika, są usuwane po około 30 dniach. Do tego czasu firma Automattic wykorzystuje te dane do analizy ruchu na własnych stronach internetowych (na przykład wszystkich stronach WordPress) i do naprawy ewentualnych problemów. Dane są przechowywane na amerykańskich serwerach firmy Automattic.

Jak mogę usunąć swoje dane lub zapobiec ich przechowywaniu?

W każdej chwili mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich wykorzystywania i przetwarzania. W każdej chwili możesz również złożyć skargę do państwowego organu nadzorczego. W swojej przeglądarce mają Państwo również możliwość indywidualnego zarządzania, usuwania lub dezaktywacji plików cookie. Należy jednak pamiętać, że dezaktywowane lub usunięte pliki cookie mają możliwy negatywny wpływ na funkcje naszego sklepu internetowego WooCommerce. W zależności od tego, z jakiej przeglądarki korzystasz, zarządzanie plikami cookie działa nieco inaczej. W sekcji "Pliki cookie" znajdziesz odpowiednie linki do odpowiednich instrukcji najpopularniejszych przeglądarek.

Podstawa prawna

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z WooCommerce, podstawą prawną odpowiedniego przetwarzania danych jest ta zgoda. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (zgoda), zgoda ta stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, jakie może mieć miejsce podczas ich gromadzenia przez WooCommerce. Z naszej strony istnieje również uzasadniony interes w korzystaniu z WooCommerce, aby zoptymalizować naszą usługę online i zaprezentować ją pięknie dla Ciebie. Odpowiednią podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (uzasadnione interesy). Niemniej jednak korzystamy z WooCommerce tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę. WooCommerce przetwarza również dane między innymi w USA. Zwracamy uwagę, że zgodnie z opinią Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie ma obecnie odpowiedniego poziomu ochrony w przypadku przekazywania danych do USA. Może się to wiązać z różnymi zagrożeniami dla legalności i bezpieczeństwa przetwarzania danych.

Jako podstawę przetwarzania danych z odbiorcami mającymi siedzibę w krajach trzecich (poza Unią Europejską, Islandią, Liechtensteinem, Norwegią, tj. w szczególności w USA) lub przekazywania tam danych, WooCommerce stosuje standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję UE (= art. 46. ust. 2 i 3 DSGVO).

Klauzule te zobowiązują WooCommerce do przestrzegania unijnego poziomu ochrony danych podczas przetwarzania odpowiednich danych poza UE. Klauzule te oparte są na decyzji wykonawczej Komisji UE. Decyzję i klauzule można znaleźć między innymi tutaj: https://germany.representation.ec.europa.eu/index_de.

Więcej szczegółów na temat polityki prywatności oraz tego, jakie dane są zbierane przez WooCommerce i w jaki sposób, można znaleźć na stronie https://automattic.com/privacy/ a ogólne informacje o WooCommerce na https://woocommerce.com/


7.4 Gromadzenie danych podczas odwiedzania strony internetowej

Gdy korzystasz z naszej strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, tzn. gdy nie dokonujesz rejestracji lub w inny sposób nie przekazujesz nam informacji, gromadzimy jedynie dane, które Twoja przeglądarka przekazuje do naszego serwera (w tzw. plikach logów serwera). Nasza strona internetowa gromadzi szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy użytkownik lub zautomatyzowany system uzyskuje dostęp do strony. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Można nagrywać

1. typy i wersje używanych przeglądarek,
2. system operacyjny używany przez system dostępu,
3. stronę internetową, z której system dostępu trafia na naszą stronę (tzw. referrer),
4. podstrony, do których dostęp uzyskuje się poprzez system dostępu na naszej stronie internetowej,
5. data i godzina wejścia na stronę internetową,
6. skrócony adres protokołu internetowego (zanonimizowany adres IP),
7. dostawca usług internetowych systemu dostępu.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, nie wyciągamy żadnych wniosków na temat Państwa osoby. Informacje te są raczej wymagane w celu

1. w celu prawidłowego dostarczenia zawartości naszej strony internetowej,
2. optymalizacji zawartości naszej strony internetowej oraz reklam dla niej,
3. zapewnienia stałej sprawności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej, oraz
4. dostarczenie organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania w przypadku cyberataku.

Dlatego zebrane dane i informacje będą przez nas wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych oraz w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszym przedsiębiorstwie, aby zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszelkich danych osobowych przekazanych przez osobę, której dane dotyczą.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DS-GVO. Nasz uzasadniony interes wynika z wymienionych powyżej celów gromadzenia danych.

 

7.5 Szyfrowane transakcje płatnicze

Jeżeli po zawarciu umowy z kosztami istnieje obowiązek przekazania nam Twoich danych płatniczych (np. numeru konta w przypadku autoryzacji polecenia zapłaty), dane te są niezbędne do realizacji płatności.

Transakcje płatnicze za pośrednictwem powszechnych środków płatniczych (Visa/MasterCard, polecenie zapłaty) są realizowane wyłącznie za pośrednictwem szyfrowanego połączenia SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że linia adresowa przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w linii przeglądarki.

Technologię tę stosujemy w celu ochrony przesyłanych danych.

 

8. Cookies

8.1 Ogólne informacje o plikach cookie

Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookies. Są to małe pliki, które są automatycznie tworzone przez przeglądarkę i przechowywane w systemie informatycznym użytkownika (laptop, tablet, smartfon lub podobne) podczas odwiedzania naszej strony.

W pliku cookie przechowywane są informacje, które powstają w związku z konkretnym używanym urządzeniem końcowym. Nie oznacza to jednak, że uzyskujemy bezpośrednią wiedzę o Twojej tożsamości.

Z jednej strony stosowanie plików cookies służy temu, aby korzystanie z naszej oferty było dla Ciebie przyjemniejsze. Używamy tzw. sesyjnych plików cookie, aby rozpoznać, że odwiedzili już Państwo poszczególne strony naszej witryny. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu przez Ciebie naszej strony.

Dodatkowo w celu optymalizacji przyjazności dla użytkownika stosujemy również tymczasowe pliki cookies, które są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym przez pewien ustalony okres czasu. Jeśli ponownie odwiedzisz naszą stronę w celu skorzystania z naszych usług, automatycznie zostanie rozpoznane, że już u nas byłeś i jakich wpisów i ustawień dokonałeś, abyś nie musiał ich ponownie wprowadzać.

Z drugiej strony używamy plików cookie do statystycznego rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej oraz do jej oceny w celu optymalizacji naszej oferty dla Państwa. Te pliki cookie umożliwiają nam automatyczne rozpoznanie, że użytkownik był już na naszej stronie internetowej, gdy odwiedza ją ponownie. Te pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie.

 

8.2 Podstawa prawna stosowania plików cookies

Dane przetwarzane przez pliki cookie, które są wymagane do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, są tym samym niezbędne do ochrony naszych uzasadnionych interesów, jak również interesów osób trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO.

W przypadku wszystkich innych plików cookie obowiązuje, że wyrazili Państwo na to zgodę w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a DS-GVO poprzez nasz baner opt-in cookie.

 

9. Zawartość naszej strony internetowej

9.1 Rejestracja użytkownika

Mają Państwo możliwość rejestracji na naszej stronie internetowej poprzez podanie danych osobowych.

To, które dane osobowe są nam przekazywane w tym procesie, wynika z odpowiedniej maski wprowadzania danych użytej do rejestracji. Wprowadzone przez Państwa dane osobowe będą gromadzone i przechowywane wyłącznie do wewnętrznego użytku przez nas i dla naszych celów. Możemy zlecić przekazanie ich jednemu lub kilku podmiotom przetwarzającym zlecenia, na przykład dostawcy usług kurierskich, który również będzie wykorzystywał dane osobowe wyłącznie do wewnętrznego użytku przypisanego nam.

Podczas rejestracji na naszej stronie internetowej zapisywany jest również adres IP przydzielony przez dostawcę usług internetowych (ISP), data i godzina rejestracji. Dane te są przechowywane, ponieważ tylko w ten sposób możemy zapobiec niewłaściwemu korzystaniu z naszych usług, a w razie potrzeby umożliwić nam prowadzenie dochodzenia w sprawie popełnionych przestępstw. W związku z tym przechowywanie tych danych jest konieczne dla naszej ochrony. Co do zasady, dane te nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że istnieje prawny obowiązek ich przekazania lub przekazanie służy ściganiu przestępstw.

Zarejestrowanie się w ramach dobrowolnego podania danych osobowych służy nam również do oferowania Ci treści lub usług, które ze względu na specyfikę mogą być oferowane wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom. Osoby zarejestrowane mają prawo w każdej chwili zmienić dane osobowe podane podczas rejestracji lub całkowicie usunąć je z naszej bazy.

Na każde żądanie udzielimy Ci informacji, jakie dane osobowe są przechowywane na Twój temat. Ponadto na Państwa życzenie skorygujemy lub usuniemy dane osobowe, o ile nie stoi to w sprzeczności z ustawowymi obowiązkami w zakresie przechowywania danych. Wymieniony w niniejszej deklaracji ochrony danych inspektor ochrony danych oraz wszyscy inni pracownicy są w tym kontekście dostępni dla osoby, której dane dotyczą, jako osoby kontaktowe.

Przetwarzanie Państwa danych leży w interesie wygodnego i łatwego korzystania z naszej strony internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO.

 

9.2 Przetwarzanie danych przy zakładaniu konta klienta i w celu realizacji umowy

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DS-GVO, dane osobowe są gromadzone i przetwarzane, jeśli przekazują je nam Państwo w celu realizacji umowy lub podczas zakładania konta klienta. O tym, jakie dane są zbierane, można przekonać się z odpowiednich formularzy wejściowych. Usunięcie konta klienta jest możliwe w każdej chwili i można tego dokonać poprzez wysłanie wiadomości na powyższy adres osoby odpowiedzialnej. Przechowujemy i wykorzystujemy podane przez Ciebie dane w celu realizacji umowy. Po zakończeniu realizacji umowy lub usunięciu Państwa konta klienta, Państwa dane zostaną zablokowane w odniesieniu do okresów przechowywania wynikających z prawa podatkowego i handlowego i usunięte po upływie tych okresów, chyba że wyrazili Państwo wyraźną zgodę na dalsze wykorzystywanie Państwa danych lub z naszej strony zostało zastrzeżone prawnie dozwolone dalsze wykorzystywanie danych, o czym poinformujemy Państwa poniżej.

 

9.3 Przetwarzanie danych w celu obsługi zamówień

Zebrane przez nas dane osobowe zostaną przekazane firmie transportowej, której zlecono dostawę, w ramach realizacji umowy, o ile jest to niezbędne do dostarczenia towaru. W ramach realizacji płatności przekazujemy Państwa dane dotyczące płatności zleconej instytucji kredytowej, o ile jest to konieczne do realizacji płatności. W przypadku korzystania z usług dostawców usług płatniczych, poinformujemy Państwa o tym wyraźnie poniżej. Podstawą prawną przekazania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b DS-GVO.

 

9.4 Zawieranie umów ze sklepem internetowym, przedsiębiorcą i wysyłka towarów

Dane osobowe przekazujemy osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w ramach realizacji umowy, na przykład firmom, którym powierzono dostawę towarów, operatorom płatności PayPal, Google Pay, Apple Pay lub instytucji kredytowej, której zlecono realizację płatności. Dalsze przekazywanie danych nie ma miejsca lub ma miejsce tylko wtedy, gdy wyraźnie wyrazili Państwo zgodę na ich przekazywanie. Państwa dane nie będą przekazywane osobom trzecim bez wyraźnej zgody, np. w celach reklamowych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b DS-GVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych.


9.5 Kontakt z nami / Formularz kontaktowy

Dane osobowe zbierane są podczas kontaktu z nami (np. poprzez formularz kontaktowy lub e-mail). Jakie dane są zbierane w przypadku formularza kontaktowego można zobaczyć w odpowiednim formularzu kontaktowym. Dane te są przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie lub w celu nawiązania kontaktu z Państwem oraz związanej z tym administracji technicznej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes polegający na odpowiedzi na Państwa zapytanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO. Jeśli Twój kontakt ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 (1) lit. b DS-GVO. Państwa dane zostaną usunięte po ostatecznym rozpatrzeniu Państwa żądania; ma to miejsce w przypadku, gdy z okoliczności można wywnioskować, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona i pod warunkiem, że nie istnieją żadne ustawowe obowiązki przechowywania danych, które stanowiłyby coś przeciwnego.


9.6 Opinie o produktach

Na stronach produktowych naszego sklepu internetowego mają Państwo możliwość tworzenia recenzji dla danego produktu. Gdy wysyłasz recenzję produktu, zbieramy dane osobowe, które wprowadzasz dobrowolnie w formularzu recenzji. Recenzje można składać pod dowolnie wybranym pseudonimem lub swoim nazwiskiem. Zastrzegamy sobie prawo do niepublikowania recenzji, jeśli zostaną one oprotestowane przez osoby trzecie jako niezgodne z prawem, nieobiektywne lub nie związane z produktem. Przesyłając recenzję, wyrażasz zgodę na jej publikację. Zgoda na wykorzystanie adresu e-mail dotyczy wyłącznie celu kontaktowania się z Państwem za pośrednictwem tego kanału komunikacji w przypadku zapytań. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

 

10. Nasze działania w sieciach społecznościowych

Abyśmy mogli komunikować się z Państwem również w sieciach społecznościowych i informować o naszych usługach, jesteśmy tam reprezentowani za pomocą własnych stron. W przypadku odwiedzenia jednej z naszych stron w mediach społecznościowych, jesteśmy wspólnie odpowiedzialni z dostawcą danej platformy mediów społecznościowych w rozumieniu art. 26 DS-GVO w odniesieniu do uruchomionych w ten sposób operacji przetwarzania, które dotyczą danych osobowych.

Nie jesteśmy pierwotnym dostawcą tych stron, lecz jedynie korzystamy z nich w ramach możliwości oferowanych nam przez odpowiednich dostawców. W ramach ostrożności wskazujemy zatem, że Państwa dane mogą być przetwarzane również poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Korzystanie z nich może zatem wiązać się dla Państwa z ryzykiem ochrony danych, ponieważ ochrona Państwa praw, np. do informacji, usunięcia, sprzeciwu itp. może być trudniejsza, a przetwarzanie w sieciach społecznościowych odbywa się często bezpośrednio w celach reklamowych lub w celu analizy zachowań użytkowników przez dostawców, bez możliwości wpływu na to przez nas. Jeśli profile użytkowania są tworzone przez dostawcę, często stosowane są pliki cookie lub zachowania związane z użytkowaniem są bezpośrednio przypisywane do Państwa własnego profilu członkowskiego w sieciach społecznościowych (jeśli są Państwo tutaj zalogowani).

Opisane przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z art. 6 (1) lit. f DS-GVO na podstawie naszego uzasadnionego interesu i uzasadnionego interesu odpowiedniego dostawcy, aby móc się z Państwem terminowo komunikować lub informować o naszych usługach. Jeśli musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych jako użytkownik u odpowiednich dostawców, podstawa prawna odnosi się do art. 6 (1) lit. a DS-GVO w połączeniu z art. 7 DS-GVO. Ponieważ nie mamy dostępu do baz danych dostawców, chcielibyśmy zwrócić uwagę, że najlepiej jest realizować swoje prawa (np. do informacji, korekty, usunięcia itp.) bezpośrednio u danego dostawcy. Dalsze informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych w sieciach społecznościowych oraz możliwości skorzystania z prawa do sprzeciwu lub odwołania (tzw. opt-out) znajdują się poniżej u poszczególnych dostawców sieci społecznościowych, z których korzystamy:

 

10.1 Facebook

(Co-) administrator danych do przetwarzania danych w Europie:
Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia

Polityka prywatności (Polityka danych):
https://www.facebook.com/about/privacy

Ustawienia opt-out i reklamy:
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

 

10.2 Instagram

(Co-) administrator danych do przetwarzania danych w Europie:
Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia

Polityka prywatności (Polityka danych):
http://instagram.com/legal/privacy/

Ustawienia opt-out i reklamy:
https://www.instagram.com/accounts/privacy_and_security/

 

10.3 YouTube

(Co-) Odpowiedzialny za przetwarzanie danych w Europie:
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia

Polityka prywatności:
https://policies.google.com/privacy

Ustawienia opt-out i reklamy:
https://adssettings.google.com/authenticated

 

10.4. Twitter

(Co-) administrator danych do przetwarzania danych w Europie:
Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ireland

Polityka prywatności:
https://twitter.com/de/privacy

Informacje o Twoich danych:
https://twitter.com/settings/your_twitter_data

Ustawienia opt-out i reklamy:
https://twitter.com/personalization

 

11. Analiza internetowa

11.1 Facebook Pixel (Custom Audience)

Ta strona internetowa wykorzystuje "Facebook Pixel" firmy Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA ("Facebook"). W przypadku wyrażenia wyraźnej zgody umożliwia to śledzenie zachowania użytkowników po obejrzeniu lub kliknięciu przez nich reklamy na Facebooku. Proces ten służy do oceny skuteczności reklam na Facebooku w celach statystycznych i badania rynku oraz może pomóc w optymalizacji przyszłych działań reklamowych.

Zebrane dane są dla nas anonimowe, nie pozwalają więc na wyciąganie wniosków co do tożsamości użytkownika. Dane są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebook, aby możliwe było połączenie z danym profilem użytkownika, a Facebook może wykorzystywać dane do własnych celów reklamowych zgodnie z polityką wykorzystania danych Facebooka (https://www.facebook.com/about/privacy/). Użytkownik może zezwolić Facebookowi i jego partnerom na serwowanie reklam na i poza Facebookiem. Ponadto w tych celach na komputerze użytkownika może zostać zapisany plik cookie. Te operacje przetwarzania są przeprowadzane wyłącznie w przypadku wyrażenia wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DS-GVO.

Te operacje przetwarzania są przeprowadzane wyłącznie w przypadku wyrażenia wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DS-GVO.

Aby wyłączyć stosowanie plików cookie w systemie informatycznym, mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę internetową tak, aby w przyszłości żadne pliki cookie nie mogły być zapisywane w systemie informatycznym lub aby pliki cookie, które już zostały zapisane, zostały usunięte. Wyłączenie wszystkich plików cookie może jednak oznaczać, że niektóre funkcje na naszych stronach internetowych nie będą mogły być dłużej realizowane. Na następującej stronie internetowej Digital Advertising Alliance można również wyłączyć stosowanie plików cookie przez dostawców zewnętrznych, takich jak Facebook: https://www.aboutads.info/choices/

Ponadto za pośrednictwem następujących stron internetowych można dezaktywować pliki cookie służące do pomiaru zasięgu i celów reklamowych:

1. http://optout.networkadvertising.org/
2. http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/

Należy pamiętać, że to ustawienie zostanie również usunięte po usunięciu plików Cookies.

 

11.2 Google Analytics

Na naszych stronach internetowych korzystamy z Google Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez Google Ireland Limited (https://www.google.de/intl/de/about/) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; dalej "Google"). W tym kontekście tworzone są pseudonimowe profile użytkowania i stosowane są pliki cookie (patrz punkt "Pliki cookie"). Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika, np:

1. Typ/wersja przeglądarki,
2. Zastosowany system operacyjny,
3. URL odsyłacza (poprzednio odwiedzana strona),
4. Nazwa hosta komputera dostępowego (adres IP),
5. Czas żądania serwera,

są przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Informacje te są wykorzystywane do oceny korzystania ze strony internetowej, do sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu w celu badania rynku i projektowania tych stron internetowych zgodnie z zapotrzebowaniem. Informacje te mogą być również przekazywane osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane w naszym imieniu. W żadnym wypadku adres IP użytkownika nie będzie łączony z innymi danymi Google. Adresy IP są anonimizowane, aby nie można było ich przyporządkować (maskowanie IP).

Użytkownik może odmówić stosowania plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie z pełnej funkcjonalności tej strony internetowej.

Te operacje przetwarzania będą miały miejsce tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 (1) a DS-GVO.

Można również zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Alternatywnie do dodatku do przeglądarki, zwłaszcza w przypadku przeglądarek na urządzeniach mobilnych, możesz również zapobiec zbieraniu Twoich danych przez Google Analytics, klikając tutaj:


Zostanie ustawiony plik cookie opt-out, który uniemożliwia w przyszłości gromadzenie Państwa danych podczas odwiedzania tej strony. Plik cookie opt-out jest ważny tylko w tej przeglądarce i tylko dla naszej strony internetowej i jest przechowywany na Państwa urządzeniu. Jeśli usuniesz pliki cookie w tej przeglądarce, musisz ponownie sprzeciwić się śledzeniu.

Dalsze informacje na temat ochrony danych w związku z Google Analytics można znaleźć w pomocy Google Analytics, np: (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

 

11.3 Google Analytics Remarketing

Na tej stronie internetowej zintegrowaliśmy usługi Google Remarketing. Google Remarketing to funkcja Google AdWords, która umożliwia firmie wyświetlanie reklam użytkownikom Internetu, którzy wcześniej odwiedzili witrynę firmy. Integracja z Google Remarketing pozwala więc firmie na tworzenie reklam związanych z użytkownikiem, a w konsekwencji na wyświetlanie internautom reklam dopasowanych do ich zainteresowań.

Operatorem usług Google Remarketing jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Celem Google Remarketing jest wyświetlanie reklam dopasowanych do zainteresowań. Google Remarketing umożliwia nam wyświetlanie reklam za pośrednictwem sieci reklamowej Google lub na innych stronach internetowych, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników Internetu.

Google Remarketing ustawia plik cookie w Twoim systemie informatycznym. Ten plik cookie umożliwia Google rozpoznanie osoby odwiedzającej naszą stronę internetową, gdy następnie odwiedza ona strony internetowe, które również należą do sieci reklamowej Google. Przy każdej wizycie na stronie internetowej, na której zintegrowano usługę Google Remarketing, Państwa przeglądarka internetowa automatycznie identyfikuje się z Google. W ramach tej procedury technicznej Google uzyskuje wiedzę o danych osobowych, takich jak adres IP lub zachowanie podczas surfowania, które Google wykorzystuje między innymi do wyświetlania reklam dopasowanych do zainteresowań.

Za pomocą plików cookie zapisywane są dane osobowe, takie jak odwiedzane strony internetowe. Przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej dane osobowe, w tym adres IP, są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać te dane osobowe zebrane w ramach procesu technicznego osobom trzecim.

W każdej chwili mogą Państwo zapobiec ustawianiu plików cookies przez naszą stronę internetową, jak opisano powyżej, poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale sprzeciwić się ustawianiu plików cookies. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google ustawienie pliku cookie w Państwa systemie informatycznym. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google Analytics można w każdej chwili usunąć za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innych programów komputerowych.

Ponadto mają Państwo możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec reklam opartych na zainteresowaniach Google. W tym celu należy wywołać link www.google.de/settings/ads z używanej przeglądarki internetowej i dokonać tam pożądanych ustawień.

Te operacje przetwarzania są wykonywane tylko wtedy, gdy udzielono wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 (1) lit. a DS-GVO.

Dalsze informacje oraz obowiązującą politykę prywatności Google można znaleźć pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

12. Reklama

12.1 Google Ads (dawniej AdWords)

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji Google Ads, za pomocą których reklamujemy tę stronę w wynikach wyszukiwania Google, a także na stronach internetowych osób trzecich. Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google"). W tym celu Google ustawia w przeglądarce urządzenia końcowego plik cookie, który automatycznie umożliwia reklamę opartą na zainteresowaniach za pomocą pseudonimowego identyfikatora cookie i na podstawie odwiedzanych stron.

Te operacje przetwarzania mają miejsce tylko wtedy, gdy udzielono wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DS-GVO.

Przetwarzanie danych wykraczające poza ten zakres będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo zgodę na powiązanie przez Google historii przeglądania internetu i aplikacji z Państwa kontem Google oraz na wykorzystywanie informacji z Państwa konta Google do personalizacji reklam wyświetlanych w sieci. W takim przypadku, jeśli podczas wizyty na naszej stronie internetowej są Państwo zalogowani w Google, Google wykorzysta Państwa dane wraz z danymi Google Analytics do stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla remarketingu cross-device. W tym celu Państwa dane osobowe zostaną tymczasowo połączone przez Google z danymi Google Analytics w celu utworzenia grup docelowych.

Możesz trwale wyłączyć ustawianie plików cookies dla preferencji reklamowych, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Alternatywnie możesz dowiedzieć się więcej o ustawianiu plików cookies i dokonać ustawień w tym zakresie w Digital Advertising Alliance pod adresem internetowym www.aboutads.info. Wreszcie możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, abyś był informowany o ustawieniu plików cookies i indywidualnie decydował o ich akceptacji lub wyłączyć akceptację plików cookies dla określonych przypadków lub ogólnie. Jeśli nie akceptujesz plików cookies, funkcjonalność naszej strony może być ograniczona.

Dalsze informacje oraz politykę prywatności dotyczącą reklam i Google można zobaczyć tutaj: https://www.google.com/policies/technologies/ads/

 

12.2 Google AdSense

Na tej stronie internetowej zintegrowaliśmy Google AdSense. Google AdSense to usługa internetowa, która umożliwia umieszczanie reklam na stronach internetowych innych firm. Google AdSense opiera się na algorytmie, który dobiera reklamy wyświetlane w witrynach stron trzecich w zależności od zawartości danej witryny strony trzeciej. Google AdSense umożliwia targetowanie internautów pod kątem zainteresowań, co jest realizowane poprzez generowanie indywidualnych profili użytkowników.

Firmą operacyjną komponentu Google AdSense jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Celem komponentu Google AdSense jest zintegrowanie reklam na naszej stronie internetowej. Google-AdSense ustawia plik cookie w systemie informatycznym użytkownika. Poprzez ustawienie pliku cookie, Alphabet Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA, ma możliwość analizowania korzystania z naszej strony internetowej. Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny, która jest przez nas obsługiwana i na której zintegrowany został komponent Google AdSense, przeglądarka internetowa w Państwa systemie informatycznym jest automatycznie nakłaniana przez dany komponent Google AdSense do przekazania danych firmie Alphabet Inc. w celu reklamy online i rozliczenia prowizji. W ramach tej procedury technicznej Alphabet Inc. uzyskuje wiedzę o danych osobowych, takich jak adres IP użytkownika, które Alphabet Inc. wykorzystuje m.in. do śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie do umożliwienia rozliczeń prowizyjnych.

W każdej chwili mogą Państwo zapobiec ustawianiu plików cookies przez naszą stronę internetową poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale sprzeciwić się ustawianiu plików cookies. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Alphabet Inc. ustawienie pliku cookie w Państwa systemie informatycznym. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Alphabet Inc. można w każdej chwili usunąć za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innych programów.

Google AdSense wykorzystuje również tzw. piksele śledzące. Piksel śledzący to miniaturowa grafika, która jest osadzona na stronach internetowych w celu umożliwienia zapisu pliku dziennika i analizy pliku dziennika, dzięki czemu można przeprowadzić ocenę statystyczną. Za pomocą wbudowanego piksela śledzącego Alphabet Inc. może rozpoznać, czy i kiedy strona internetowa została otwarta przez system informatyczny użytkownika oraz jakie linki zostały kliknięte. Piksele śledzące służą między innymi do oceny przepływu osób odwiedzających daną stronę internetową.

Za pośrednictwem Google AdSense dane osobowe i informacje, które obejmują również adres IP i są niezbędne do pobierania i rozliczania wyświetlanych reklam, są przekazywane do Alphabet Inc. w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Alphabet Inc. może udostępniać te dane osobowe zebrane w ramach procesu technicznego osobom trzecim.

Google-AdSense jest wyjaśnione bardziej szczegółowo pod tym linkiem https://www.google.de/intl/de/adsense/start/.

Te operacje przetwarzania są przeprowadzane tylko wtedy, gdy udzielono wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DS-GVO.

 

12.3 Google Ads z funkcją śledzenia konwersji

Na tej stronie internetowej zintegrowaliśmy Google Ads. Google Ads to usługa reklamy internetowej, która umożliwia reklamodawcom wyświetlanie reklam zarówno w wynikach wyszukiwarki Google, jak i w sieci reklamowej Google. Google Ads umożliwia reklamodawcy wcześniejsze określenie pewnych słów kluczowych, za pomocą których reklama jest wyświetlana w wynikach wyszukiwarki Google wyłącznie wtedy, gdy użytkownik wyszuka za pomocą wyszukiwarki wynik wyszukiwania odpowiadający słowu kluczowemu. W sieci reklamowej Google reklamy są rozmieszczane na stronach internetowych istotnych tematycznie za pomocą automatycznego algorytmu i zgodnie z wcześniej zdefiniowanymi słowami kluczowymi.

Spółką operacyjną usług Google Ads jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Celem Google Ads jest reklamowanie naszej strony internetowej poprzez wyświetlanie reklam istotnych tematycznie na stronach internetowych firm trzecich i w wynikach wyszukiwarki Google oraz wyświetlanie reklam firm trzecich na naszej stronie internetowej.

Jeśli wchodzą Państwo na naszą stronę internetową poprzez reklamę Google, w Państwa systemie informatycznym zapisywany jest przez Google tzw. plik cookie konwersji. Plik cookie konwersji traci swoją ważność po trzydziestu dniach i nie jest wykorzystywany do identyfikacji użytkownika. Jeśli plik cookie jeszcze nie wygasł, plik cookie konwersji jest używany do śledzenia, czy określone podstrony, na przykład koszyk w systemie sklepu internetowego, zostały wywołane na naszej stronie internetowej. Konwersyjny plik cookie umożliwia zarówno nam, jak i Google śledzenie, czy użytkownik, który trafił na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy AdWords, wygenerował sprzedaż, tj. dokonał lub anulował zakup.

Dane i informacje zebrane dzięki zastosowaniu konwersyjnego pliku cookie są wykorzystywane przez Google do opracowywania statystyk odwiedzin naszej strony internetowej. Te statystyki odwiedzin są z kolei wykorzystywane przez nas do określenia całkowitej liczby użytkowników, którzy zostali skierowani do nas za pośrednictwem reklam, tj. do określenia sukcesu lub porażki poszczególnych reklam oraz do optymalizacji naszych reklam w przyszłości. Ani nasza firma, ani inni reklamodawcy Google Ads nie otrzymują od Google żadnych informacji, które mogłyby umożliwić identyfikację użytkownika.

Za pomocą pliku cookie konwersji zapisywane są dane osobowe, np. odwiedzane przez Państwa strony internetowe. Przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzystasz, są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazać te dane osobowe zebrane za pomocą procedury technicznej osobom trzecim.

W każdej chwili możesz zapobiec ustawieniu plików cookie przez naszą stronę internetową poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale sprzeciwić się ustawieniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google ustawienie pliku cookie konwersji w Państwa systemie informatycznym. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google Ads można w każdej chwili usunąć za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innych programów.

Ponadto mają Państwo możliwość sprzeciwu wobec reklam opartych na zainteresowaniach Google. W tym celu należy wywołać link www.google.de/settings/ads z używanej przeglądarki internetowej i tam dokonać pożądanych ustawień.

Te operacje przetwarzania są przeprowadzane tylko wtedy, gdy udzielono wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DS-GVO.

Dalsze informacje oraz obowiązującą politykę prywatności Google można znaleźć pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

13. Wtyczki i inne usługi

13.1 Google reCAPTCHA

Na tej stronie internetowej używamy również funkcji reCAPTCHA firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google"). Funkcja ta służy przede wszystkim do rozróżnienia, czy wpis jest dokonany przez osobę fizyczną, czy też jest nadużywany przez maszyny i automatyczne przetwarzanie. Usługa obejmuje również przesyłanie adresu IP i ewentualnie dalszych danych wymaganych przez Google dla usługi reCAPTCHA do Google.

Te operacje przetwarzania są przeprowadzane tylko wtedy, gdy udzielono wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 (1) lit. a DS-GVO.

Dalsze informacje na temat Google reCAPTCHA, jak również polityki prywatności Google można znaleźć pod adresem: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

 

13.2 Google Tag Manager

Ta strona korzysta z Google Tag Manager, domeny wolnej od plików cookie, która nie gromadzi żadnych danych osobowych.

Poprzez to narzędzie można wdrożyć "tagi strony internetowej" (tj. słowa kluczowe, które są zintegrowane z elementami HTML) i zarządzać nimi za pomocą interfejsu. Korzystając z Google Tag Manager, możemy automatycznie śledzić, na który przycisk, link lub spersonalizowany obrazek aktywnie kliknąłeś, a następnie możemy rejestrować, które treści na naszej stronie internetowej są dla Ciebie szczególnie interesujące.

Narzędzie to zapewnia również wyzwalanie innych znaczników, które z kolei mogą gromadzić dane. Google Tag Manager nie ma dostępu do tych danych. Jeśli dokonałeś dezaktywacji na poziomie domeny lub pliku cookie, pozostaje to w mocy dla wszystkich znaczników śledzenia, które są wdrażane za pomocą Google Tag Manager.

Te operacje przetwarzania są przeprowadzane tylko wtedy, gdy udzielono wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DS-GVO.

 

13.3 Google Fonts

Nasza strona internetowa używa tzw. czcionek internetowych dostarczanych przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić teksty i czcionki.

W tym celu przeglądarka, z której korzystasz, musi połączyć się z serwerami Google. Dzięki temu Google wie, że nasza strona internetowa została odwiedzona przez Państwa adres IP. Google Web Fonts są używane w interesie jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszej strony internetowej.

Te operacje przetwarzania są przeprowadzane wyłącznie w przypadku wyrażenia wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DS-GVO.

Dalsze informacje na temat Google Web Fonts można znaleźć pod adresem: https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/

 

13.4 YouTube (Wideo)

Na tej stronie zintegrowaliśmy komponenty YouTube. YouTube to internetowy portal wideo, który umożliwia wydawcom wideo bezpłatne umieszczanie klipów wideo, a innym użytkownikom ich oglądanie, ocenianie i komentowanie, również bezpłatnie. YouTube umożliwia publikację wszystkich rodzajów filmów, dlatego za pośrednictwem portalu internetowego można uzyskać dostęp do kompletnych programów filmowych i telewizyjnych, ale także do teledysków, zwiastunów czy filmów stworzonych przez samych użytkowników.

Operatorem serwisu YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką zależną Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

W każdym przypadku, gdy wchodzą Państwo na jedną z poszczególnych stron niniejszej witryny internetowej prowadzonej przez nas, na której został zintegrowany komponent YouTube (wideo YouTube), przeglądarka internetowa w Państwa systemie informatycznym jest automatycznie skłaniana przez odpowiedni komponent YouTube do pobrania reprezentacji odpowiedniego komponentu YouTube z YouTube. Więcej informacji na temat YouTube można znaleźć na stronie https://www.youtube.com/yt/about/de/. W ramach tej procedury technicznej YouTube i Google otrzymują informacje o tym, jaką konkretną podstronę naszej strony internetowej Państwo odwiedzają.

Jeśli dana osoba jest jednocześnie zalogowana w YouTube, YouTube rozpoznaje, jaką konkretną podstronę naszej strony internetowej Państwo odwiedzają, gdy wywołują Państwo podstronę zawierającą film YouTube. Informacje te są zbierane przez YouTube i Google i przypisywane do Państwa konta YouTube.

YouTube i Google zawsze otrzymują za pośrednictwem komponentu YouTube informację, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową, jeśli w momencie wywołania naszej strony internetowej są Państwo jednocześnie zalogowani w YouTube; ma to miejsce niezależnie od tego, czy klikną Państwo na film YouTube. Jeśli nie chcą Państwo, aby te informacje były przekazywane do YouTube i Google, mogą Państwo zapobiec ich przekazywaniu, wylogowując się ze swojego konta YouTube przed wejściem na naszą stronę internetową.

Te operacje przetwarzania są przeprowadzane tylko wtedy, gdy udzielono wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DS-GVO.

Polityka prywatności opublikowana przez YouTube, dostępna pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, zawiera informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez YouTube i Google.

 

13.5 Udostępnianie treści za pomocą wtyczek (Facebook und Twitter)

Treści na naszych stronach mogą być udostępniane w sieciach społecznościowych, takich jak Facebook i Twitter, zgodnie z przepisami o ochronie danych. Ta strona wykorzystuje w tym celu wtyczkę Mashshare, która nawiązuje bezpośredni kontakt między sieciami a użytkownikami tylko wtedy, gdy użytkownik aktywnie kliknie jeden z tych przycisków. Ta wtyczka nie przekazuje automatycznie danych użytkownika operatorom tych platform.

Jeśli użytkownik jest zalogowany w jednej z sieci społecznościowych, podczas korzystania z przycisków społecznościowych Facebooka i Twittera pojawia się okno informacyjne, w którym użytkownik może potwierdzić przesłanie postu. To 2-klikalne rozwiązanie zapobiega nieświadomemu i niezamierzonemu gromadzeniu i przekazywaniu danych do usługodawcy. Tylko ta aktywacja wtyczki uruchamia również zbieranie informacji i ich przekazywanie do usługodawcy. Nie mamy wpływu na to, jakie dane zbiera aktywowana wtyczka i jak są one wykorzystywane przez dostawcę. Obecnie należy przyjąć, że dochodzi do bezpośredniego połączenia z usługami dostawcy oraz do zbierania i wykorzystywania co najmniej adresu IP i informacji związanych z urządzeniem. Istnieje również możliwość, że usługodawcy próbują zapisać pliki cookies na używanym komputerze. Aby dowiedzieć się, jakie konkretne dane są gromadzone i jak są wykorzystywane, należy zapoznać się z informacjami o ochronie danych danego usługodawcy. Uwaga: Jeśli jesteś zalogowany na Facebooku w tym samym czasie, Facebook może zidentyfikować Cię jako osobę odwiedzającą daną stronę. Polityka prywatności firmy MashShare: https://mashshare.net/privacy/

 

14. Dostawca płatności

14.1 PayPal

Na tej stronie mamy zintegrowane komponenty z PayPal. PayPal jest dostawcą usług płatności online. Płatności są realizowane za pośrednictwem tzw. kont PayPal, które stanowią wirtualne konta prywatne lub biznesowe. Ponadto PayPal oferuje możliwość przetwarzania wirtualnych płatności za pomocą kart kredytowych, jeśli użytkownik nie posiada konta PayPal. Konto PayPal jest zarządzane poprzez adres e-mail, dlatego nie ma klasycznego numeru konta. PayPal umożliwia inicjowanie płatności online na rzecz osób trzecich lub otrzymywanie płatności. PayPal przejmuje również funkcje powiernicze i oferuje usługi ochrony kupujących.

Europejską spółką operacyjną PayPal jest PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luksemburg.

Jeżeli podczas procesu składania zamówienia w naszym sklepie internetowym wybiorą Państwo "PayPal" jako opcję płatności, Państwa dane zostaną automatycznie przekazane do PayPal. Wybierając tę opcję płatności, wyrażają Państwo zgodę na przekazywanie danych osobowych wymaganych do realizacji płatności.

Dane osobowe przekazywane firmie PayPal to zazwyczaj imię, nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego lub inne dane wymagane do realizacji płatności. Dane osobowe, które są niezbędne do realizacji umowy kupna, to również dane osobowe, które są związane z danym zamówieniem.

Celem przekazywania danych jest przetwarzanie płatności i zapobieganie oszustwom. Przekazujemy dane osobowe do firmy PayPal w szczególności, jeśli istnieje uzasadniony interes przekazania. Dane osobowe wymieniane między PayPal a nami mogą być przekazywane przez PayPal do agencji kredytowych. Przekazanie to służy sprawdzeniu tożsamości i zdolności kredytowej.

PayPal może przekazać dane osobowe firmom stowarzyszonym i dostawcom usług lub podwykonawcom, o ile jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub dane mają być przetwarzane w imieniu.

Masz możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie wobec PayPal. Odwołanie nie ma wpływu na dane osobowe, które muszą być przetwarzane, wykorzystywane lub przekazywane w celu (umownego) przetwarzania płatności.

Wykorzystanie systemu PayPal leży w interesie prawidłowego i sprawnego przetwarzania płatności. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO.

Obowiązujące zasady prywatności firmy PayPal można znaleźć pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

 

14.2 Google Pay

Na naszej stronie internetowej korzystamy z dostawcy płatności online Google Pay. Usługodawcą jest amerykańska firma Google Inc. Za region europejski odpowiada firma Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlandia).

Google przetwarza Twoje dane między innymi w USA.

Google przetwarza Twoje dane również między innymi w USA. Zwracamy uwagę, że - zgodnie z oświadczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości - obecnie nie ma odpowiedniego poziomu ochrony w zakresie przekazywania danych do USA. Może to pociągać za sobą różne zagrożenia dla legalności i bezpieczeństwa przetwarzania danych.

Jako podstawę przetwarzania danych z odbiorcami mającymi siedzibę w państwach trzecich (poza UE, Islandią, Liechtensteinem, Norwegią, w szczególności USA) lub przekazywania tam danych przez osoby trzecie, Google stosuje tzw. standardowe klauzule umowne (art. 46 ust. 2 i 3 DSGVO). Standardowe klauzule umowne (SCC) są wzorami udostępnionymi przez Komisję Europejską i mają na celu zapewnienie, że Twoje dane są zgodne z europejskimi standardami ochrony danych, nawet jeśli są przekazywane do krajów trzecich (takich jak USA) i tam przechowywane. Poprzez te klauzule Google zobowiązuje się do przestrzegania europejskiego poziomu ochrony danych podczas przetwarzania odpowiednich danych użytkownika, nawet jeśli dane te są przechowywane, przetwarzane i zarządzane w USA. Klauzule te wynikają z decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej. Decyzję i odpowiadające jej standardowe klauzule umowne można znaleźć m.in. tutaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de.

Warunki przetwarzania danych dla produktów reklamowych Google (Google Ads Controller - Warunki ochrony danych osobowych administratora), które odnoszą się do standardowych klauzul umownych, można znaleźć pod adresem: https://business.safety.google/.

Więcej informacji na temat danych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Google Pay znajdziesz w Polityce prywatności pod adresem https://policies.google.com/privacy.

 

14.3 Apple Pay

Na naszej stronie internetowej korzystamy z dostawcy płatności internetowych Apple Pay. Usługodawcą jest amerykańska firma Apple Inc, Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA.

Apple przetwarza Twoje dane również między innymi w USA. Zwracamy uwagę, że - zgodnie z oświadczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości - obecnie nie ma odpowiedniego poziomu ochrony w zakresie przekazywania danych do USA. Może to być związane z różnymi zagrożeniami dla legalności i bezpieczeństwa przetwarzania danych.

Apple stosuje tzw. standardowe klauzule umowne (art. 46 (2) i (3) GDPR) jako podstawę przetwarzania danych dla odbiorców znajdujących się w państwach trzecich (poza UE, Islandią, Liechtensteinem, Norwegią, w szczególności USA) lub przekazywania ich tam przez osoby trzecie. Standardowe klauzule umowne (SCC) są wzorami udostępnionymi przez Komisję Europejską i mają na celu zapewnienie, że Twoje dane są zgodne z europejskimi standardami ochrony danych, nawet jeśli są przekazywane i przechowywane w krajach trzecich (takich jak USA). Poprzez te klauzule Apple zobowiązuje się do przestrzegania europejskiego poziomu ochrony danych podczas przetwarzania odpowiednich danych użytkownika, nawet jeśli dane są przechowywane, przetwarzane i zarządzane w USA. Klauzule te wynikają z decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej. Decyzję oraz odpowiadające jej standardowe klauzule umowne można znaleźć m.in. tutaj: https://germany.representation.ec.europa.eu/index_de.

Więcej informacji na temat danych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Apple Pay znajdziesz w Polityce Prywatności na stronie https://www.apple.com/legal/privacy/de-ww.


14.4. Giropay

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługodawcy płatności online giropay. Usługodawcą jest niemiecka firma paydirekt GmbH, Stephanstraße 14-16, 60313 Frankfurt am Main, Niemcy.

Więcej informacji na temat danych przetwarzanych w związku z korzystaniem z giropay można znaleźć w oświadczeniu o ochronie prywatności na stronie https://www.giropay.de/agb/index.html.


14.5 Sofort Überweisung (Natychmiastowy przelew bankowy)

Oferujemy metodę płatności "Sofortüberweisung" firmy Sofort GmbH dla płatności bezgotówkowych na naszej stronie internetowej. Sofort GmbH jest od 2014 roku częścią szwedzkiej firmy Klarna, ale ma swoją siedzibę w Niemczech, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium. Jeśli zdecydują się Państwo na skorzystanie z tej metody płatności, dane osobowe zostaną przekazane odpowiednio do Sofort GmbH lub Klarna, będą tam przechowywane i przetwarzane. Niniejszy tekst o ochronie danych osobowych zawiera przegląd przetwarzania danych przez Sofort GmbH.

Sofortüberweisung to system płatności online, który umożliwia złożenie zamówienia za pośrednictwem bankowości internetowej. Przetwarzanie płatności odbywa się przez Sofort GmbH, a my natychmiast otrzymujemy informację o dokonanej płatności. Z tej metody może skorzystać każdy użytkownik, który posiada aktywne konto bankowości internetowej z PIN-em i TAN-em. Tylko nieliczne banki nie obsługują jeszcze tej metody płatności.

Dlaczego używamy "Sofortüberweisung" na naszej stronie internetowej?

Naszym celem na naszej stronie internetowej i w naszym zintegrowanym sklepie internetowym jest zapewnienie Państwu jak najlepszej obsługi. Oprócz ogólnego doświadczenia na stronie internetowej i obok naszych ofert, obejmuje to również bezproblemowe, szybkie i bezpieczne przetwarzanie płatności za Państwa zamówienia. Aby to zapewnić, używamy "Sofortüberweisung" jako naszego systemu płatności.

Jakie dane są przechowywane przez "Sofortüberweisung"?

Podczas wykonywania przelewu natychmiastowego za pośrednictwem serwisu Sofort/Klarna, dane takie jak imię i nazwisko, numer konta, kod bankowy, podmiot, kwota i data są przechowywane na serwerach firmy. Informacje te otrzymujemy również za pośrednictwem potwierdzenia płatności. W ramach kontroli pokrycia konta Sofort GmbH sprawdza, czy stan konta i kredyt w rachunku bieżącym pokrywają kwotę płatności. W niektórych przypadkach sprawdzane jest również, czy w ciągu ostatnich 30 dni z powodzeniem przeprowadzono przelewy Sofort. Ponadto gromadzone i przechowywane są dane identyfikacyjne użytkownika (takie jak numer użytkownika lub numer umowy) w formie skróconej ("hashowanej") oraz adres IP. W przypadku przelewów SEPA przechowywane są również numery BIC i IBAN.

Według firmy, żadne inne dane osobowe (takie jak salda kont, dane o obrotach, limity losowania, listy kont, numer telefonu komórkowego, certyfikaty uwierzytelniające, kody bezpieczeństwa lub PIN/TAN) nie są gromadzone, przechowywane ani przekazywane osobom trzecim. Sofortüberweisung wykorzystuje również pliki cookie, aby uczynić własny serwis bardziej przyjaznym dla użytkownika. Gdy zamówisz produkt, zostaniesz przekierowany na stronę internetową Sofort lub Klarna. Po udanej płatności zostaniesz przekierowany na naszą stronę z podziękowaniami. Ustawione są tu następujące trzy pliki cookie:

Nazwa: SOFUEB
Wartość: e8cipp378mdscn9e17kajlfhv7331683003917-5
Cel: Ten plik cookie przechowuje identyfikator sesji użytkownika.
Data ważności: po zakończeniu sesji przeglądarki

Nazwa: User[user_cookie_rules]
Wartość: 1
Cel: Ten plik cookie przechowuje Twoją zgodę na wykorzystanie plików cookie.
Data ważności: po 10 latach

Nazwa: _ga
Wartość: GA1.2.69759879.1589470706
Cel: Domyślnie analytics.js używa pliku cookie _ga do przechowywania identyfikatora użytkownika. Zasadniczo służy on do rozróżniania odwiedzających stronę internetową. Jest to plik cookie pochodzący z Google Analytics.
Data ważności: po 2 latach

Uwaga: Wymienione tutaj pliki cookie nie stanowią kompletnej listy. Zawsze jest możliwe, że Sofortüberweisung używa również innych plików cookie.

Jak długo i gdzie przechowywane są dane?

Wszystkie zebrane dane są przechowywane w ramach prawnego obowiązku ich przechowywania. Obowiązek ten może trwać od trzech do dziesięciu lat. Klarna/Sofort GmbH stara się przechowywać dane tylko na terenie UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Jeśli dane są przekazywane poza UE/EOG, ochrona danych musi być zgodna z GDPR, a kraj musi być w decyzji o adekwatności UE.

Jak mogę usunąć swoje dane lub zapobiec ich przechowywaniu?

W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Klarna. Zawsze masz też prawo do informacji, sprostowania i usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu wystarczy skontaktować się z zespołem ochrony danych firmy, pisząc na adres datenschutz@sofort.com.

Możesz zarządzać, usuwać lub dezaktywować ewentualne pliki cookie, które Sofortüberweisung wykorzystuje w Twojej przeglądarce. W zależności od preferowanej przeglądarki działa to w różny sposób. W sekcji "Pliki cookie" znajdziesz odpowiednie linki do odpowiednich instrukcji najpopularniejszych przeglądarek.

Podstawa prawna

W związku z tym do przetwarzania stosunków umownych lub prawnych oferujemy, oprócz konwencjonalnych instytucji bankowych/kredytowych, również dostawcę usług płatniczych Sofortüberweisung (art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO). Skuteczne korzystanie z serwisu wymaga również Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO), o ile konieczne jest stosowanie plików cookie.

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu danych przez firmę "Sofortüberweisung" Sofort GmbH, zalecamy zapoznanie się z deklaracją ochrony danych pod adresem https://www.sofort.com/datenschutz.html.


14.6 Visa

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usług Visa, globalnego dostawcy płatności. Usługodawcą jest amerykańska firma Visa Inc. Za region europejski odpowiada Visa Europe Services Inc (1 Sheldon Square, Londyn W2 6TT, Wielka Brytania). Visa przetwarza Państwa dane również między innymi w USA. Zwracamy uwagę, że zgodnie z opinią Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie ma obecnie odpowiedniego poziomu ochrony w przypadku przekazywania danych do USA. Może to pociągać za sobą różne zagrożenia dla legalności i bezpieczeństwa przetwarzania danych.

Visa stosuje tzw. standardowe klauzule umowne (= art. 46 ust. 2 i 3 DSGVO) jako podstawę przetwarzania danych dla odbiorców z siedzibą w państwach trzecich (poza Unią Europejską, Islandią, Liechtensteinem, Norwegią, tj. w szczególności w USA) lub przekazywania tam danych. Standardowe Klauzule Umowne (SCC) są wzorami udostępnionymi przez Komisję UE i mają na celu zapewnienie zgodności Państwa danych z europejskimi standardami ochrony danych, nawet jeśli są one przekazywane do państw trzecich (takich jak USA) i tam przechowywane. Poprzez te klauzule Visa zobowiązuje się do przestrzegania europejskiego poziomu ochrony danych podczas przetwarzania Państwa istotnych danych, nawet jeśli dane te są przechowywane, przetwarzane i zarządzane w USA. Klauzule te oparte są na decyzji wykonawczej Komisji UE. Decyzję i odpowiadające jej standardowe klauzule umowne można znaleźć między innymi tutaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Więcej informacji na temat standardowych klauzul umownych Visa można znaleźć na stronie https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-globale-datenschutzmitteilung/mitteilung-zu-zustandigkeitsfragen-fur-den-ewr.html.

Więcej informacji o danych przetwarzanych dzięki wykorzystaniu Visa znajdziesz w Polityce prywatności na https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-privacy-center.html.


14.7 Mastercard

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usług dostawcy usług płatniczych Mastercard. Dostawcą usług jest amerykańska firma Mastercard Inc. Za region europejski odpowiada firma Mastercard Europe SA (Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgia). Mastercard przetwarza również dane między innymi w USA. Zwracamy uwagę, że zgodnie z opinią Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie ma obecnie odpowiedniego poziomu ochrony w zakresie przekazywania danych do USA. Może się to wiązać z różnymi zagrożeniami dla legalności i bezpieczeństwa przetwarzania danych.

Mastercard stosuje standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję UE (= art. 46. ust. 2 i 3 DSGVO) jako podstawę przetwarzania danych z odbiorcami mającymi siedzibę w krajach trzecich (poza Unią Europejską, Islandią, Liechtensteinem, Norwegią, tj. w szczególności w USA) lub przekazywania tam danych. Klauzule te zobowiązują Mastercard do przestrzegania unijnego poziomu ochrony danych przy przetwarzaniu odpowiednich danych poza UE. Klauzule te oparte są na decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej. Decyzję i klauzule można znaleźć między innymi tutaj: https://germany.representation.ec.europa.eu/index_de.

Mehr na temat danych przetwarzanych dzięki wykorzystaniu karty Mastercard można znaleźć w Polityce Prywatności pod adresem https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html.


14.8 American Express

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usług American Express, globalnego dostawcy usług finansowych. Dostawcą usług jest firma American Express. Za region europejski odpowiada firma American Express Europe S.A. (Avenida Partenón 12-14, 28042, Madryt, Hiszpania). American Express przetwarza Państwa dane również między innymi w USA. Zwracamy uwagę, że zgodnie z opinią Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie ma obecnie odpowiedniego poziomu ochrony w zakresie przekazywania danych do USA. Może się to wiązać z różnymi zagrożeniami dla legalności i bezpieczeństwa przetwarzania danych.

American Express stosuje tzw. standardowe klauzule umowne (= art. 46 ust. 2 i 3 DSGVO) jako podstawę przetwarzania danych dla odbiorców z siedzibą w państwach trzecich (poza Unią Europejską, Islandią, Liechtensteinem, Norwegią, czyli w szczególności w USA) lub przekazywania tam danych. Standardowe Klauzule Umowne (SCC) są wzorami udostępnionymi przez Komisję UE i mają na celu zapewnienie zgodności Państwa danych z europejskimi standardami ochrony danych, nawet jeśli są one przekazywane do państw trzecich (takich jak USA) i tam przechowywane. Poprzez te klauzule American Express zobowiązuje się do przestrzegania europejskiego poziomu ochrony danych podczas przetwarzania Państwa istotnych danych, nawet jeśli dane są przechowywane, przetwarzane i zarządzane w USA. Klauzule te oparte są na decyzji wykonawczej Komisji UE. Decyzję i odpowiadające jej standardowe klauzule umowne można znaleźć między innymi tutaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Pod Europejskimi Zasadami Wdrażania (https://www.americanexpress.com/en-pl/company/legal/privacy-centre/european-implementing-principles/) można znaleźć inne informacje dotyczące Standardvertragsklauseln w American Express.

Więcej informacji o danych przetwarzanych w związku z korzystaniem z usług American Express znajdziesz w Polityce prywatności na https://www.americanexpress.com/de-de/firma/legal/datenschutz-center/online-datenschutzerklarung/.

 

15. Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą

15.1 Prawo do potwierdzenia

Masz prawo zażądać od nas potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe dotyczące Ciebie.

 

15.2 Prawo dostępu Art. 15 DS-GVO

Mają Państwo prawo do otrzymania od nas w każdej chwili i bezpłatnie informacji o przechowywanych danych osobowych na Państwa temat, jak również kopii tych danych zgodnie z przepisami ustawowymi.

 

15.3 Prawo do sprostowania Art. 16 DS-GVO

Ma Pani/Pan prawo żądać sprostowania nieprawidłowych danych osobowych Pani/Pana dotyczących. Ma Pani/Pan również prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, z uwzględnieniem celów ich przetwarzania.

 

15.4 Skreślenie Art. 17 DS-GVO

Mają Państwo prawo zażądać od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, o ile zachodzi jeden z przewidzianych prawem powodów i o ile przetwarzanie lub przechowywanie nie jest konieczne.

 

15.5 Ograniczenie przetwarzania Art. 18 DS-GVO

Masz prawo żądać od nas ograniczenia przetwarzania, jeśli spełniony jest jeden z wymogów prawnych.

 

15.6 Możliwość przenoszenia danych Art. 20 DS-GVO

Mają Państwo prawo otrzymać dotyczące Państwa dane osobowe, które zostały nam przekazane przez Państwa, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Mają Państwo również prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony nas, którym dane osobowe zostały przekazane, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR lub art. 9 ust. 2 lit. a) GDPR lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR, a przetwarzanie odbywa się za pomocą procedur zautomatyzowanych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej.

Ponadto, korzystając z prawa do przenoszenia danych na podstawie art. 20 ust. 1 GDPR, masz prawo do tego, aby dane osobowe zostały przeniesione bezpośrednio od jednego administratora do innego administratora w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne i pod warunkiem, że nie wpłynie to negatywnie na prawa i wolności innych osób.

 

15.7 Sprzeciw Art. 21 DS-GVO

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) (przetwarzanie danych w interesie publicznym) lub lit. f) (przetwarzanie danych na podstawie równowagi interesów) GDPR.

Ma to również zastosowanie do opartego na tych przepisach profilowania w rozumieniu art. 4 ust. 4 GDPR.

Jeżeli zgłosisz sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

W pojedynczych przypadkach przetwarzamy dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego. W każdej chwili możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią. Jeśli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, nie będziemy już przetwarzać danych osobowych w tych celach.

Ponadto mają Państwo prawo wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, które jest przez nas prowadzone w celach badań naukowych lub historycznych lub w celach statystycznych na podstawie art. 89 ust. 1 rozporządzenia o ochronie danych, chyba że takie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Użytkownik ma możliwość skorzystania z prawa do sprzeciwu w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

 

15.8 Cofnięcie zgody na mocy prawa ochrony danych

Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

 

15.9 Skarga do organu nadzorczego

Masz prawo wnieść skargę na przetwarzanie przez nas danych osobowych do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych.

 

Ostatnia aktualizacja: 01.11.2021

Nasze usługi:
Bezpłatna wysyłka
od 266,09 zł
24 miesiące
Gwarancja
Gwarancja zwrotu pieniędzy
Założona w 2018 roku, na początku 2021 roku rozpoczęliśmy działalność gospodarczą w Niemczech jako PuraLuft GmbH. Marka "Made in Germany" to nasz punkt ciężkości, a także pasja i zaangażowanie. Nasze wartości stanowią podstawę naszych wzajemnych kontaktów i tym samym gwarantują wyjątkową jakość naszych produktów. Więcej
Der grüne Punkt Label
VDE geprüft
SSL verschlüsselt
Metody płatności
Partner wysyłkowy
DHL Logo
dpd Logo
Hermes Logo
PuraLuft © 2024.
Wszelkie prawa zastrzeżone
Wybierz język:
usercart