Logo PuraLuft

Ogólne zasady i warunki

I. Zakres

 1. Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich dostaw i usług

  Puraluft GmbH
  Straße der Jugend 18
  14974 Ludwigsfelde
  Telefon: +49 800 583 77 53
  E-Mail: info@puraluft.pl
  Niemcy
  Dyrektor Zarządzający: Anton Ratkevich (dalej "Sprzedawca/my").

  Wszelkie warunki klienta obowiązują tylko wtedy, gdy zostały wcześniej wyraźnie uzgodnione na piśmie.

 2. Klientami w rozumieniu niniejszego Regulaminu są zarówno konsumenci jak i przedsiębiorcy w rozumieniu §§ 13, 14 BGB. W tym kontekście klient jest konsumentem, o ile cel zamówionych dostaw i usług nie może być w przeważającej mierze przypisany jego działalności gospodarczej lub zawodowej. Przedsiębiorcą jest każda osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która zawierając czynność prawną działa w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej na własny rachunek.

 

II. Zawarcie umowy

 1. Produkty w sklepie internetowym lub umieszczenie produktów na stronie internetowej nie stanowią wiążącej oferty zawarcia umowy na te produkty.
 2. Klient może wybrać produkty z asortymentu sprzedawcy i zebrać je w tzw. koszyku, klikając przycisk "Dodaj do koszyka". Przed złożeniem zamówienia klient może w każdej chwili zmienić i podejrzeć wprowadzone dane. Klikając na przycisk "Kup teraz" lub "Zapłać za pomocą PayPal", klient składa wiążące zapytanie dotyczące towarów w koszyku i akceptuje niniejsze warunki umowy.
 3. Następnie klient otrzyma od sprzedawcy potwierdzenie zamówienia. Umowa kupna zostaje zawarta dopiero po otrzymaniu naszego potwierdzenia wysyłki, jednak nie później niż w momencie odbioru towaru. W tym e-mailu tekst umowy (składający się z zamówienia, OWU i nadruku) jest wysyłany do klienta przez sprzedawcę (potwierdzenie umowy). Oprócz potwierdzenia zawarcia umowy, klient otrzymuje e-mail w celu aktywacji konta klienta, dzięki czemu ma dostęp do złożonych zamówień, danych adresowych i swojego hasła.
 4. Umowa zawierana jest w języku niemieckim.

 

III. Dostawa, dostępność towarów

 1. Die Lieferzeit beträgt 2-4 Werktage, sofern auf der Website keine oder keine abweichende Lieferzeit angegeben ist. Czas dostawy liczony jest od momentu potwierdzenia zamówienia, pod warunkiem wcześniejszej zapłaty ceny zakupu.
 2. Der Versand der Ware erfolgt per Paketversand. Ryzyko wysyłki ponosi sprzedawca, jeśli klient jest konsumentem.
 3. W przypadku, gdy w momencie składania zamówienia przez klienta nie są dostępne egzemplarze wybranego przez niego produktu, sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym klienta w (wówczas zmienionym) potwierdzeniu zamówienia. Jeżeli produkt jest trwale niedostępny, Sprzedawca powstrzymuje się od wystawienia oświadczenia o jego przyjęciu. W tym przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy.

 

IV. Ceny i koszty wysyłki

 1. Wszystkie oferty cenowe zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy zawierają obowiązujący ustawowy podatek od towarów i usług.
 2. Koszty wysyłki są ponoszone przez sprzedawcę, jeśli wartość towarów przekracza 266,09 zł.
  W przeciwnym razie obowiązuje zryczałtowana opłata za wysyłkę w wysokości 24,35 zł.

 

V. Wykorzystaj kody rabatowe

 1. Kody rabatowe wydawane przez sprzedawcę stanowią dobrowolny rabat i mogą być realizowane w trakcie składania zamówienia.
 2. Warunki realizacji są określone w regulaminie wydrukowanym na kodzie rabatowym lub ogłoszonym wraz z kodem rabatowym.
 3. W ramach jednego zamówienia można zrealizować tylko jeden kod rabatowy.

 

VI. Sposoby płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności: Google Pay, Apple Pay, bezpośredni przelew bankowy, faktura, PayPal, polecenie zapłaty, karta kredytowa.
 2. Zapłata ceny zakupu jest wymagalna natychmiast po potwierdzeniu zamówienia, chyba że sprzedawca określił inny termin płatności.
 3. W przypadku zwłoki w zapłacie Sprzedawca jest uprawniony do naliczania ustawowych odsetek za zwłokę w aktualnie obowiązującej wysokości pięciu punktów procentowych powyżej stopy bazowej lub, w przypadku czynności prawnych, w których nie uczestniczy konsument, dziewięciu punktów procentowych powyżej stopy bazowej.
 4. Obowiązek zapłaty przez klienta odsetek za zwłokę nie wyklucza możliwości dochodzenia przez sprzedawcę dalszego odszkodowania za zwłokę.

 

VII. Zachowanie tytułu

 1. Towar ("towar zastrzeżony") pozostaje własnością Sprzedawcy do momentu dokonania pełnej zapłaty.
 2. Jeżeli klient jest przedsiębiorcą, stosuje się następujące postanowienia:
  a) Klient jest uprawniony do odsprzedaży zastrzeżonego towaru osobom trzecim w ramach zwykłej działalności gospodarczej. Klient nie jest jednak uprawniony do zastawiania lub przenoszenia towaru jako zabezpieczenia. Klient niniejszym przenosi na sprzedawcę w drodze zabezpieczenia wierzytelność wobec osoby trzeciej wynikającą z odsprzedaży. Sprzedawca odwołalnie upoważnia klienta do dochodzenia roszczeń wobec osoby trzeciej we własnym imieniu. Nie narusza to prawa Sprzedawcy do samodzielnego ściągnięcia należności; Sprzedawca nie będzie jednak samodzielnie ściągał należności i nie cofnie upoważnienia do ściągania należności, dopóki klient będzie należycie wypełniał swoje zobowiązania płatnicze. Jeżeli Klient działa wbrew umowie - w szczególności poprzez zaleganie z płatnościami - Sprzedawca może zażądać, aby Klient ujawnił scedowaną wierzytelność i odpowiednią osobę trzecią, poinformował osobę trzecią o cesji i przekazał wszystkie dokumenty i informacje wymagane przez Sprzedawcę do dochodzenia roszczeń.
  b) Jeśli zastrzeżony towar jest przetwarzany przez klienta, przetwarzanie odbywa się w imieniu i na rzecz sprzedawcy. W takim przypadku Sprzedawca nabywa bezpośrednią własność lub - jeżeli przetwarzanie odbywa się przy użyciu materiałów pochodzących od kilku właścicieli lub wartość przetworzonej rzeczy jest wyższa niż wartość towaru zastrzeżonego - współwłasność nowo powstałej rzeczy w stosunku wartości towaru zastrzeżonego do wartości nowo powstałej rzeczy.
  c) Wird die Vorbehaltsware mit anderen Sachen untrennbar verbunden oder vermischt, erwirbt der Verkäufer Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verbundenen oder vermischten Sachen im Zeitpunkt der Verbindung oder Vermischung. Jeżeli łączenie lub mieszanie odbywa się w taki sposób, że rzecz Klienta należy uznać za rzecz główną, Klient przeniesie na Sprzedawcę współwłasność tej rzeczy proporcjonalnie w części określonej w ust. 3 niniejszego paragrafu.
  d) Na żądanie Klienta sprzedawca zwolni przysługujące mu zabezpieczenia w zakresie, w jakim ich możliwa do zrealizowania wartość przekracza wartość niezaspokojonych roszczeń wobec Klienta o więcej niż 10%. W ten sposób sprzedający może wybrać zabezpieczenia, które zostaną zwolnione.

 

VIII. Prawo do odstąpienia od umowy

Przy zawieraniu transakcji sprzedaży na odległość konsumentom z reguły przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od umowy, o czym Sprzedawca informuje ich poniżej zgodnie z ustawowym wzorcem.

Polityka anulowania

Masz prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub osoba trzecia wskazana przez Państwa, która nie jest przewoźnikiem, weszła lub weszła w posiadanie towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (magazyn adresowy: Puraluft GmbH, Gröblitzer Weg 1, 09306 Rochlitz, Niemcy, Tel.: 0800 583 77 53, E-Mail: info@puraluft.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo lub e-mail wysłany pocztą). W tym celu mogą Państwo skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od umowy, co jednak nie jest obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki cofnięcia
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy musimy niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o odstąpieniu od niniejszej umowy, zwrócić wszystkie otrzymane od Państwa płatności. W celu dokonania tej spłaty użyjemy tych samych środków płatniczych, które zostały użyte do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Państwem inaczej; w żadnym wypadku nie zostaną Państwo obciążeni kosztami tej spłaty.

Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Ciebie dowodu, że zwróciłeś towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Towary, które można wysłać paczką pocztową

Musisz zwrócić lub przekazać towar do naszego magazynu Puraluft GmbH, Gröblitzer Weg 1, 09306 Rochlitz, Niemcy bezzwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym powiadomisz nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli wyślesz towar przed upływem okresu czternastu dni.

Ponoszą Państwo bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Za ewentualną utratę wartości towaru musisz zapłacić tylko wtedy, gdy ta utrata wartości niekoniecznie jest spowodowana badaniem charakteru, właściwości i funkcjonowania towaru.

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy
Jeśli chcą Państwo anulować umowę, prosimy o wypełnienie niniejszego formularza i odesłanie go do naszego magazynu Puraluft GmbH, Gröblitzer Weg 1, 09306 Rochlitz, Niemcy, Tel.: 0800 583 77 53, E-Mail: info@puraluft.pl.

Ja/my (*) niniejszym odwołuję/my (*) umowę zawartą przeze mnie/nas (*) dotyczącą zakupu następujących towarów (*)/świadczenia następującej usługi (*):

- Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*):
- Nazwa konsumenta(-ów):
- Adres konsumenta(-ów):
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku zgłoszenia w formie papierowej):
- Data:
(*) Niepotrzebne skreślić.

 

IX. Gwarancja

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady materiałowe i wady prawne zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi, w szczególności §§ 434 i nast. BGB. W odniesieniu do przedsiębiorców okres gwarancji na towary dostarczone przez sprzedawcę wynosi 12 miesięcy i rozpoczyna się wraz z wydaniem towaru. Ponadto w stosunku do przedsiębiorców sprzedawca ma prawo wyboru, czy spełni kolejne świadczenie poprzez usunięcie wady (usunięcie), czy też poprzez dostarczenie rzeczy wolnej od wad (wymiana).
 2. Dla dochodzenia praw gwarancyjnych klienta jako przedsiębiorcy obowiązuje w szczególności obowiązek klienta do zgłaszania wad zgodnie z § 377 HGB (niemiecki kodeks handlowy).
 3. Dodatkowa gwarancja istnieje dla towarów dostarczonych przez sprzedającego tylko wtedy, gdy zostało to wyraźnie podane w potwierdzeniu zamówienia na dany przedmiot.

 

X. Odpowiedzialność

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody jakiegokolwiek rodzaju jest wyłączona. To wykluczenie nie dotyczy roszczeń odszkodowawczych Klienta wynikających z naruszenia życia, zdrowia lub naruszenia istotnych zobowiązań umownych (zobowiązania kardynalne) lub odpowiedzialności za inne szkody oparte na umyślnym lub rażąco niedbałym naruszeniu obowiązków przez Sprzedawcę, jego prawnych przedstawicieli lub zastępców. Istotne zobowiązania umowne to wszystkie zobowiązania, których wypełnienie jest warunkiem wstępnym właściwego wykonania umowy i na których spełnieniu klient regularnie polega i może polegać.
 2. W przypadkach nieumyślnego naruszenia (zwykłego zaniedbania) istotnych obowiązków umownych Sprzedawca odpowiada tylko za przewidywalną szkodę typową dla umowy, chyba że chodzi o roszczenia odszkodowawcze Klienta wynikające z uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia.
 3. Przepisy ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostają nienaruszone.

 

XI. Ochrona danych

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę znajdują się w Deklaracji ochrony danych Sprzedawcy.

 

XII. Rozwiązywanie sporów

 1. Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich, do której można wejść pod poniższym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 2. Nasz adres e-mail to: info@puraluft.pl
 3. Sprzedawca nie jest zobowiązany ani nie chce uczestniczyć w postępowaniu w sprawie rozstrzygania sporów przed polubownym sądem konsumenckim.

 

XIII. Przepisy końcowe

 1. Umowy pomiędzy sprzedającym a klientem podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Jeżeli jednak klient jest konsumentem, ten wybór prawa nie spowoduje, że klient zostanie pozbawiony ochrony wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa, w którym ma miejsce zamieszkania.
 2. Jeśli klient jest kupcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających ze stosunków umownych między klientem a sprzedawcą jest siedziba sprzedawcy.

 

Status: listopad 2021 r.

Nasze usługi:
Bezpłatna wysyłka
od 266,09 zł
24 miesiące
Gwarancja
Gwarancja zwrotu pieniędzy
Założona w 2018 roku, na początku 2021 roku rozpoczęliśmy działalność gospodarczą w Niemczech jako PuraLuft GmbH. Marka "Made in Germany" to nasz punkt ciężkości, a także pasja i zaangażowanie. Nasze wartości stanowią podstawę naszych wzajemnych kontaktów i tym samym gwarantują wyjątkową jakość naszych produktów. Więcej
Der grüne Punkt Label
VDE geprüft
SSL verschlüsselt
Metody płatności
Partner wysyłkowy
DHL Logo
dpd Logo
Hermes Logo
PuraLuft © 2024.
Wszelkie prawa zastrzeżone
Wybierz język:
usercart